Jump to content
Laptop Forum

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 18/10/2019 in all areas

 1. 1 point
  Γειιαααα. Έκανα αναβάθμιση στο Laptop και έβαλα μερικές ενημερώσεις. Έκανα reboot και κολλάει συνεχώς ο chrome και η σύνδεση στο ιντερνετ είναι υπερβολικά αργή. Τι πρέπει να δω, μήπως φταίει η κάρτα δικτύου;
 2. 1 point
  Καλησπέρα παιδιά! Έχετε να μου προτείνετε κάποιο λάπτοπ με budget μέχρι 500 ευρώ; Θέλουμε την καλύτερη, αλλά παράλληλα και ελαφρύτερη επιλογή. Η κύρια χρήση του θα είναι εφαρμογές γραφείου, οπότε το να κερδίσω κάπου αλλού και να χάσω σε κάρτα γραφικών σίγουρα δεν θα με πειράξει.
 3. 1 point
  Σε περίπτωση που θέλουμε να δούμε όλα τα διαθέσιμα error codes στο linux μπορούμε να τρέξουμε το παρακάτω $ errno -ls EPERM 1 Operation not permitted ENOENT 2 No such file or directory ESRCH 3 No such process EINTR 4 Interrupted system call EIO 5 Input/output error ENXIO 6 No such device or address E2BIG 7 Argument list too long ENOEXEC 8 Exec format error EBADF 9 Bad file descriptor ECHILD 10 No child processes EAGAIN 11 Resource temporarily unavailable ENOMEM 12 Cannot allocate memory EACCES 13 Permission denied EFAULT 14 Bad address ENOTBLK 15 Block device required EBUSY 16 Device or resource busy EEXIST 17 File exists EXDEV 18 Invalid cross-device link ENODEV 19 No such device ENOTDIR 20 Not a directory EISDIR 21 Is a directory EINVAL 22 Invalid argument ENFILE 23 Too many open files in system EMFILE 24 Too many open files ENOTTY 25 Inappropriate ioctl for device ETXTBSY 26 Text file busy EFBIG 27 File too large ENOSPC 28 No space left on device ESPIPE 29 Illegal seek EROFS 30 Read-only file system EMLINK 31 Too many links EPIPE 32 Broken pipe EDOM 33 Numerical argument out of domain ERANGE 34 Numerical result out of range EDEADLK 35 Resource deadlock avoided ENAMETOOLONG 36 File name too long ENOLCK 37 No locks available ENOSYS 38 Function not implemented ENOTEMPTY 39 Directory not empty ELOOP 40 Too many levels of symbolic links EWOULDBLOCK 11 Resource temporarily unavailable ENOMSG 42 No message of desired type EIDRM 43 Identifier removed ECHRNG 44 Channel number out of range EL2NSYNC 45 Level 2 not synchronized EL3HLT 46 Level 3 halted EL3RST 47 Level 3 reset ELNRNG 48 Link number out of range EUNATCH 49 Protocol driver not attached ENOCSI 50 No CSI structure available EL2HLT 51 Level 2 halted EBADE 52 Invalid exchange EBADR 53 Invalid request descriptor EXFULL 54 Exchange full ENOANO 55 No anode EBADRQC 56 Invalid request code EBADSLT 57 Invalid slot EDEADLOCK 35 Resource deadlock avoided EBFONT 59 Bad font file format ENOSTR 60 Device not a stream ENODATA 61 No data available ETIME 62 Timer expired ENOSR 63 Out of streams resources ENONET 64 Machine is not on the network ENOPKG 65 Package not installed EREMOTE 66 Object is remote ENOLINK 67 Link has been severed EADV 68 Advertise error ESRMNT 69 Srmount error ECOMM 70 Communication error on send EPROTO 71 Protocol error EMULTIHOP 72 Multihop attempted EDOTDOT 73 RFS specific error EBADMSG 74 Bad message EOVERFLOW 75 Value too large for defined data type ENOTUNIQ 76 Name not unique on network EBADFD 77 File descriptor in bad state EREMCHG 78 Remote address changed ELIBACC 79 Can not access a needed shared library ELIBBAD 80 Accessing a corrupted shared library ELIBSCN 81 .lib section in a.out corrupted ELIBMAX 82 Attempting to link in too many shared libraries ELIBEXEC 83 Cannot exec a shared library directly EILSEQ 84 Invalid or incomplete multibyte or wide character ERESTART 85 Interrupted system call should be restarted ESTRPIPE 86 Streams pipe error EUSERS 87 Too many users ENOTSOCK 88 Socket operation on non-socket EDESTADDRREQ 89 Destination address required EMSGSIZE 90 Message too long EPROTOTYPE 91 Protocol wrong type for socket ENOPROTOOPT 92 Protocol not available EPROTONOSUPPORT 93 Protocol not supported ESOCKTNOSUPPORT 94 Socket type not supported EOPNOTSUPP 95 Operation not supported EPFNOSUPPORT 96 Protocol family not supported EAFNOSUPPORT 97 Address family not supported by protocol EADDRINUSE 98 Address already in use EADDRNOTAVAIL 99 Cannot assign requested address ENETDOWN 100 Network is down ENETUNREACH 101 Network is unreachable ENETRESET 102 Network dropped connection on reset ECONNABORTED 103 Software caused connection abort ECONNRESET 104 Connection reset by peer ENOBUFS 105 No buffer space available EISCONN 106 Transport endpoint is already connected ENOTCONN 107 Transport endpoint is not connected ESHUTDOWN 108 Cannot send after transport endpoint shutdown ETOOMANYREFS 109 Too many references: cannot splice ETIMEDOUT 110 Connection timed out ECONNREFUSED 111 Connection refused EHOSTDOWN 112 Host is down EHOSTUNREACH 113 No route to host EALREADY 114 Operation already in progress EINPROGRESS 115 Operation now in progress ESTALE 116 Stale file handle EUCLEAN 117 Structure needs cleaning ENOTNAM 118 Not a XENIX named type file ENAVAIL 119 No XENIX semaphores available EISNAM 120 Is a named type file EREMOTEIO 121 Remote I/O error EDQUOT 122 Disk quota exceeded ENOMEDIUM 123 No medium found EMEDIUMTYPE 124 Wrong medium type ECANCELED 125 Operation canceled ENOKEY 126 Required key not available EKEYEXPIRED 127 Key has expired EKEYREVOKED 128 Key has been revoked EKEYREJECTED 129 Key was rejected by service EOWNERDEAD 130 Owner died ENOTRECOVERABLE 131 State not recoverable ERFKILL 132 Operation not possible due to RF-kill EHWPOISON 133 Memory page has hardware error ENOTSUP 95 Operation not supported
 4. 1 point
  Θέλω να αγοράσω το hp 15-db0017nv και από ότι βλέπω έχει δυνατά χαρακτηριστικά. Αξίζει η αγορά του για λαπτοπ του 2019;
 5. 1 point
  Καλησπέρα. Ψάχνω για αγορά λαπτοπ μέχρι 250 ευρω. Δεν εχω ιδιαίτερες απαιτήσεις αλλά επειδη θελω να το παίρνω μαζί μου πρέπει να ειναι μικρού βάρους ογκου . να δώσω βάση στον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών?
 6. 1 point
  Είμαι μεταξύ δυο laptop αλλά δεν ξέρω ποια εγγύηση δίνει τα περισσότερα.
 7. 1 point
  Καλημερα παίδες, έχω στα χέρια μου ένα Asus eee pc με Intel Atom cpu και θέλω να του βάλω τα 14,04. τώρα τρέχει τα 7αρια και σέρνεται. τι λέτε θα έχω διαφορά? έχετε να προτείνετε κάποια άλλη διανομή?
 8. 1 point
  Θα πέσει και άλλο η τιμή του ?
 9. 1 point
  Μήπως έχεις κολλήσει τίποτα από το internet ?
 10. 1 point
  χαχαχαχαχ μου έφυγε το πιτόγυρο από το χέρι
 11. 1 point
  Απόφυγε, είναι παλιά εκτός αν τους βάλεις Linux
 12. 1 point
  Το ένα έχει αεροτομή, το άλλο όχι
 13. 1 point
  Θα τρεχει σφαιρα!
 14. 1 point
  Μπορείς να κάνεις ένα κόπο και με την εντολή παρακάτω να σημειώσεις ποια έκδοση του λειτουργικούς έχεις ? cat /etc/os-release lsb_release -a hostnamectl όποια και να τρέξεις μέσω SSH μας κάνει 🤠
 15. 1 point
  Μήπως να κοιτούσες για netbook ?
 16. 0 points
  Ποιο να επιλεξω Dell Inspiron 3584 ή Dell Inspiron 3585 ποιες είναι οι διαφορές τους?
×
×
 • Create New...